शरदेच्या रात्री… तुझा सहवास भिजला मनातल्या कळ्यांना बहर मनी रुजला…   ओठ थरथरले… उमटले चार शब्द पहाटेला नवीन गोष्ट लिहिलेली…   सारे मोकळे आलबेल… दोन जीवांचा स्तब्ध क्षण जगून पाहिले आरस्पानी…   कुशीत पहुडलेली… घट्टClick to Dive Deep…

Sprinkle some Happiness and Inspiration across all the platforms here...